1 klass kuni gümnaasium

Haridusprogramm

Keskkonnateadlikuks Fotografiskas koos Nick Brandti fotograafiaga

Nick Brandt on Fotokunstnik, kes on kaamera silmaga jäädvustanud Aafrika savannide loomi juba 20 aastat, olles jõudnud selle aja jooksul kõige olulisemate loodusfotograafide hulka maailmas. Fotodel näeme loomi uskumatult lähedalt, üleelu suuruselt, nii nende loomulikus keskkonnas troopikas ja kõrbes, kui ka fotolavastuse tulemusena tehiskeskkonnas. Brandti jaoks on olnud loodus ennem fotograafiat, ta haaras fotokaamera, et teha midagi ära loomade jaoks, kes kliima soojenemise ja linnastumise tagajärjel kaotavad oma elukeskkondi ning kelle arvukus kiirelt kahaneb.

Programm on loodudneljale kooli astmele

Haridusprogrammi koostamisel on silmas peetud riikliku õppekava loodusõpetuses ja geograafias, et muuseumitund toetaks koolis õpitut. Tunni käigus tutvutakse lugudega piltide taga, samuti toimub õpilaste vaheline arutlus ning uute teadmiste proovile panek läbi grupitöö.

I kooliaste (1.–3. klass)

I kooliastmes on pearõhk õpilase isikliku kontakti saavutamisel loodusega. Tuuril tutvume Nick Brandti jäädvustatud eksootiliste loomadega, läbi lugude jutustamise, mis Brandt ise on pildil olevate loomade kohta rääkinud. See aitab isikustada loomi ning luua sideme lapse ja looduse vahel. Gruppidesse jaotatult jagavad lapsed lugusid ka endale tuttava looma kohta. Vastavalt õppekavale keskendume looma liikide määramisele ning kinnistamisele, Savannide loomad on põnev lisandus õppekavale, mis käsitleb peaasjalikult Eesti loodust. Arutleme selle üle, mis on loomale eluks  oluline (õhk, vesi, söök) ning puudutame natuke ka seda, mis saab siis, kui neid enam ei ole.

 

Märksõnad: loomaliigid, elukeskkond, loomade ohustatus, Aafrika, savann, kliima soojenemine, linnastumine, lugude jutustamine, rühmatöö

 

Tunnis õpilane: 

 • Õpib tundma Aafrika savannide loomade liike.

 • Saavutab loomadega isikliku kontakti.

 • Õpib seost inimtegevuse ja loomade heaolu vahel.

 • Arendab rühmatööoskust.

 • Arendab jutustamisoskust.

Info

Tunni kestus: 45 min
Võimalik lisaks tunnile 45 min keskkonna teemaline meisterdamise töötuba (3 eur õpilane)

Broneeri tuur

II kooliaste (4.–6. klass)

Teises kooli astmes tutvume Nick Brandti fotograafiaga ning lugudega piltide taga, rõhuasetus on keskkonnal ja geograafial. Nick Brandt on peamiselt pildistanud Ida-Aafrikas – Tansaanias ja Keenias. Tutvume sealse loodusvööndi ja kliimaga ning arutleme, mis olulisus on veel, õhul, päikesel ja pinnasel? Mis saab siis, kui õhk ja vesi ja muld on reostunud? Kuhu lähevad loomad? Rääkides kaugetest Aafrika loomadest loome seoseid ka siinsete välja surevate liikidega ning läbi rühmatöö loome seose inimtegevuse ja loomade väljasuremise vahel.

 

Märksõnad: Fotograafia, elukeskkond, geograafia, ilmakaared, gloobus, loodusvööndid, loomade väljasuremine, linnastumine, kliima soojenemine, loomade liigid. 

 

Tunni läbimisel õpilane:

 • Oskab gloobusel määrata ilmakaari, mandrid ja ookeanid ning leida Ida-Aafrika.
 • Õpib tundma Ida-Aafrika loodusvööndeid: rohtla, poolkõrb, savann.
 • Õpib sealsete loomade kohta ning nende sõltuvust veest, toidust ja õhust.
 • Oskab luua seost inimtegevuse ja loomade väljasuremine vahel.
 • Oskab leida sarnast seost ka Eesti näitel.
 • Omandab algteadmised kliimasoojenemisest.

Info

Tunni kestus: 45 min
Võimalik lisaks tunnile 45 min keskkonna teemaline meisterdamise töötuba (3 eur õpilane)

Broneeri tuur
© Nick Brandt, River Bed with Hyenas

III kooliaste (7.–9. klass)

Kolmandas kooliastmes tutvume Nick Brandti fotograafiaga ning lugudega piltide taga. Õpime Safari loomade elukeskkonna vajadustega ning nende väljasuremise põhjustega. Brandt on pildistanud peamiselt Ida-Aafrikas ning seetõttu pöörame oma fookuse sealse piirkonna sotsiaal- ja loodusgeograafiale ning nende ristumiskohtadele. Tutvume piirkonna ajalooga, sealjuures ka kolonialismiga ning kolonialismi mõjudega antud piirkonnale. Samuti keskendume Ida-Aafrika loodusvööndile ning sealsetele olulistele kliimateguritele. Nick Brant näitab fotodel linnastumise mõju loomadele – olukord, kus inimese modernsed vajadused ja loomade baasvajadused ei kattu, vaatleme paradoksi ning arutleme võimalikele lahenduste üle.

 

Märksõnad: savann, loodusgeograafia, inimgeograafia, linnastumine, röövjaht, elevandiluuäri, kolonialism, kliima soojenemine, globaalkriis, loomaliigid, keskkond, arutlusoskus, jutustamine. 

 

Tunnis õpilane: 

 • Tutvub Ida-Aafrika loodusvööndi loomadega.
 • Õpib Ida-Aafrika riikide ajaloo ja kolonialismi mõjutustega.
 • Tutvub linnastumise problemaatikaga antud keskkonnas.
 • Õpib kliimamuutuste mõjude kohta Ida-Aafrikas.
 • Loob seoseid inimtegevuse ja loomade heaolu vahel.
 • Tutvub globaalprobleemidega.
 • Oskab luua seoseid inimkäitumise ja Aafrika loomade väljasuremise vahel.

Info

Tunni kestus: 45 min
Võimalik lisaks tunnile 45 min keskkonna teemaline meisterdamise töötuba (3 eur õpilane)

Broneeri tuur

Gümnaasium

Gümnaasiumi tund kattub suures osas III kooliastme tunniga, juurde tuleb globaliseerumise faktor ning arutelu, kuidas meie tegevus mõjutab Ida-Aafrikat ning sealseid loomi, ehk mida saame meie teha või mitte teha savanni loomade jätkusuutlikuks eluks.

 

Märksõnad: Savann, loodusgeograafia, inimgeograafia, linnastumine, röövjaht, elevandiluu äri, kolonialism, kliima soojenemine, globaalkriis, loomaliigid, keskkond, globaliseerumine.

 

Tunnis õpilane: 

 • Tutvub Ida-Aafrika loodusvööndi loomadega.
 • Õpib Ida-Aafrika riikide ajaloo ja kolonialismi mõjutustega.
 • Tutvub linnastumise problemaatikaga antud keskkonnas.
 • Õpib kliimamuutuste mõjude kohta Ida-Aafrikas.
 • Loob seoseid inimtegevuse ja loomade heaolu vahel.
 • Tutvub globaalprobleemidega.
 • Oskab luua seoseid inimkäitumise ja Aafrika loomade väljasuremise vahel.

Info

Tunni kestus: 45 min
Võimalik lisaks tunnile 45 min keskkonna teemaline meisterdamise töötuba (3 eur õpilane)

Broneeri tuur
© Nick-Brandt, River of People with Elephant in Day

Meisterdamise töötuba

Nick Brandt on fotograaf, kelle pildid Aafrika metsikutest loomadest tõstavad ihukarvu nii väikestel kui ka suurtel. Ta on jäädvustanud savanni elanikke juba 20 aastat ning jõudnud selle aja jooksul kõige olulisemate fotograafide hulka maailmas. Tutvume nii tuntud loomadega nagu elevant või lõvi kui ka savanni valitsejate varju jäävate hüääni ja gaselliga. Papist loomade meisterdamise töötuba on inspireeritud näitusel kogetust. Lõikame šabloonide abil paberist Aafrika loomade detaile, värvime ja siis liidame detailid 3D loomafiguurideks.

Info

Täpsem info vastavalt grupi suurusele

Broneeri tuur või küsi lisainfot